با کشت قطعه ای از بافت گیاه در شرایط آزمایشگاهی می توان گیاهان کاملی را بدست آورد. استفاده از فن آوری کشت بافت برای تکثیر رویشی گیاهان یا ریزازدیادی مهمترین کاربرد تجاری این تکنیک می باشد.

  • تکثیر گیاهان زینتی به روش کشت بافت از جمله ژربرا
  • آموزش و مشاوره در زمینه کشت و پرورش گیاهان زینتی و دارویی