هدایت و مشاوره پروژه ها و پایان نامه های مرتبط با بیوتکنولوژی و علوم باغبانی
انجام پروژه های درخواستی